บาดาลอยู่ใต้ที่สุด แต่กิเลสลึกยิ่งกว่าบาดาล

เชื่อไหมว่าคนเราทุกคนนั้นล้วนมีกิเลสอยู่ในตัวกันทั้งนั้น ใครมีมากแค่น้อน ก็แค่นั้น โดยได้มีคำสอนอยู่คำสอนหนึ่งว่า….กิเลสอยู่ไหน..บาดาลอยู่ไหน..ข้ามยากไหม!! ขณะนี้มีเห็น มีกิเลสหลังจากเห็น ไม่รู้ความจริง..บาดาลไหม เห็นความละเอียด เห็นความหนาแน่น เห็นความไม่รู้ว่า ไม่มีอะไรที่จะละความไม่รู้ นอกจากความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ทุกคำในพระไตรปิฏกแสดงความจริงที่รู้ได้..แต่ค่อย ๆ เข้าใจขึ้น

คนเรานั้นมั่นคงทุกครั้งที่เห็นคือทิฏฐาสวะ ซึ่งมาจากอวิชชาสวะ มาจากความติดข้องในภพคือภวาสวะ ชื่อไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจ ไตร่ตรองความลึกซึ้งของธรรมะว่ามีโอกาสที่ประเสริฐยิ่งคือได้ฟังคำที่จะทำให้เข้าใจ..เห็นคุณค่าและรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียว..แต่หนทางนี้ข้ามบาดาลคือความไม่รู้ กำลังเห็นเป็นเครื่องวัดว่ารู้ไหมว่าเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็น ไม่ใช่เรา แล้วทั้งวันเห็นเท่าไหร่..คิดเท่าไหร่ ไม่พ้นไปจากอกุศลซึ่งหนาแน่นมาก เพราะฉะนั้นไม่ประมาท ไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากความเข้าใจจากการฟังธรรม

เมื่อไม่เข้าใจธรรมะ ไม่ว่าชีวิตแบบไหนก็เต็มไปด้วยกิเลส และถ้าคิดที่จะทำก็เพราะกิเลส ไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตา เกิดแล้วดับ..แค่นี้มั่นคงไหม!!!! ไม่มีใครสามารถทำอะไรเพื่อละกิเลส นอกจากความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้น

ขอบคุณที่มา dhammahome

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *